از100چه نمره ای را به سرزمین ملــکــــــه ها می دهید؟
(70%) 77
از 80 تا 100
(8.181%) 9
از 50تا 80
(5.454%) 6
از 30 تا 50
(16.36%) 18
زیر 30

تعداد شرکت کنندگان : 110